CD&V+ Zwalm bestaat uit een groep enthousiaste, gemotiveerde mensen die zich inzetten voor hun job en/of voor verschillende verenigingen in onze gemeente.

  Met CD&V+ Zwalm willen we opnieuw onze verantwoordelijkheid opnemen en er ook de komende 6 jaar weer voor jullie zijn.

  Wij willen ons engageren voor alle projecten waarin we ons kunnen vinden zoals woonprojecten, erfgoed, zorg, sport, mobiliteit, een écht sociaal beleid, een propere gemeente, degelijke ouderenzorg,…
  Wij zullen er alles aan doen om te tonen dat we jullie vertrouwen waard zijn.

   

  Uw stem maakt de onze sterker!

   

  Persmededeling

  voorZwalm, N-VA en CD&V+ slaan de handen in elkaar en gaan de volgende zes jaar Zwalm besturen.
  “Met een duidelijke visie en ten dienste van de Zwalmenaar”, klinkt het gemeenschappelijk.

  De drie partijen stralen zeer vergelijkbare ambities uit voor de gemeente. “Lokaal beleid moet de lokale inwoners dienen. Het bestuur moet een beleidsvisie uitdragen die een antwoord biedt op de vele uitdagingen in Zwalm. We willen het bestuur objectief organiseren, waarbij ook onze inwoners en medewerkers hun inbreng kunnen geven.”
   
  Deze nieuwe bestuursploeg wil prioritair werken aan veilig verkeer (voor de kwetsbare weggebruiker), een nieuw kerkenbeleidsplan in dialoog met de buurtbewoners en het erfgoed en patrimonium van de gemeente opwaarderen. “We focussen ook op lokale economie, sociaal beleid, cultuur en toerisme. We zullen ook een vernieuwd communicatiebeleid in de steigers zetten, voor de inwoners van Zwalm en de vele mensen die Zwalm bezoeken.”
   
  De dossiers van de ontwikkeling van de steenbakkerij, het woonuitbreidingsgebied Decoenestraat en aansluitend de ontwikkeling van de Zuidlaan staan hoog op de agenda. De uitvoering van het regionaal aanvaard Klimaatplan is tijdens de volgende bestuursperiode een belangrijke uitdaging en vergt een multidisciplinaire aanpak.

  Tijdens de eerste periode van drie jaar zal de ploeg als burgemeester geleid worden door Eric De Vriendt (CD&V+), waarna hij afscheid neemt van de lokale politiek. Eric zal bovendien in die periode de bevoegdheid van openbare werken voor zijn rekening nemen.

  De tweede periode van drie jaar wordt Bruno Tuybens (voorZwalm) opnieuw burgemeester. Gedurende de eerste periode van drie jaar neemt Bruno als toegevoegd schepen het ambt op zich van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Bovendien zal hij bevoegd worden voor financiën en het lokale economiebeleid.
   
  Patrick Moreels (voorZwalm) wordt, als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid, onder meer verantwoordelijk voor investeringen in de fietsinfrastructuur, snelheidsbeperkende maatregelen en trage wegen. Hij zal tevens de bevoegdheid van senioren- en jeugdbeleid voor zijn rekening nemen.
   
  Peter Van Den Haute (N-VA) wordt schepen van erfgoed en patrimonium, toerisme, externe communicatie, cultuur en sport. Bovendien neemt Peter de bevoegdheid van openbare werken over van Eric na drie jaar beleidsperiode.
   
  Francia Neirinck (voorZwalm) wordt schepen van leefmilieubeleid en ruimtelijke ordening. Zij zal de coördinerende rol op zich nemen voor de uitvoering van het Klimaatplan, waartoe de gemeente zich regionaal heeft verbonden.

  Als opvolgster van Eric De Vriendt, zal Barbara Flamand (CD&V+) als toegevoegd schepen de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst uitoefenen tijdens de tweede periode van drie jaar.


  Tom Aelbrecht (voorZwalm), ten slotte, wordt vanaf volgend jaar de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad.